Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

samozatrucie
7772 72ab 390
Reposted fromlittlefool littlefool viapieszczoty pieszczoty
samozatrucie
5825 4229 390
Reposted fromvs vs viamalinowowa malinowowa

October 21 2016

samozatrucie
I po co tworzyć miliony wersji czegoś, co nigdy nie będzie miało miejsca?
samozatrucie
samozatrucie
samozatrucie
samozatrucie
samozatrucie
8701 14c3 390
Reposted fromchangecolour changecolour viaohsunbeam ohsunbeam
samozatrucie
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaasiaaajk asiaaajk
samozatrucie
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— Natalia Belcik
samozatrucie
Ci, którzy odchodzą naprawdę, odchodzą bez pożegnania. 
— znaleziony.

October 19 2016

samozatrucie
Nie, nie bój się samotności. Nie przerażaj się cichym telefonem ani brakiem kogoś na wyciągnięcie ręki. Jedyne czego powinieneś się bać to życia bez polotu. Dni bez tęsknoty. Wieczorów bez namiętności. Związku bez kochania.
— Natalia Belcik
Reposted fromnieznosnielekko nieznosnielekko
samozatrucie
Ale dokądkolwiek pójdziesz. Byłoby miło, żebyś kiedyś wrócił. Albo chociaż o mnie pamiętał.
— Łukasz Orbitowski
samozatrucie
Miło jest wtedy, gdy nie trzeba z kimś rozmawiać, by dobrze się czuć w jego towarzystwie.
— Michael Connelly

October 18 2016

samozatrucie
4591 708f 390
Reposted fromNajada Najada viainsanedreamer insanedreamer
samozatrucie
Ludzie tak nap­rawdę mogą mie­szkać tyl­ko w in­nych ludziach. Dep­resja to nic in­ne­go, jak bez­domność. Na dep­resję cier­pią ludzie, którzy nie mają w kim mieszkać. 
— W. Kuczok
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane viazavra zavra
samozatrucie
Jednym z największych lęków na świecie jest lęk przed opinią innych. Dopiero w momencie, w którym nie odczuwasz strachu przed tłumem, przestajesz być owcą — stajesz się lwem. Wówczas w Twym sercu rodzi się potężny ryk, to zew wolności.
— Osho
Reposted fromlovvie lovvie viazavra zavra
samozatrucie
7869 a41d 390
Reposted fromwieczerza wieczerza viazavra zavra

October 16 2016

samozatrucie
3777 a15b 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viapastemponat pastemponat
samozatrucie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl